INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH SPORZĄDZONA NA PODSTAWIE ART. 13 UST. 1 i 2 OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

W związku z wejściem w życie i koniecznością stosowania Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej „Rozporządzeniem”) Vismed sp. z o.o. wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000382113, NIP:  6342779538, REGON: 241910847, wysokość kapitału zakładowego 50 000,00 zł, (zwany dalej także: „Sklepem Internetowym”) będąca właścicielem domeny internetowej https://beskidmed.pl/ przedstawia poniższe informacje dotyczące zasad przetwarzania Panią/Pana danych osobowych.  

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Vismed sp. z o.o.; dane kontaktowe –
43-400 Cieszyn ul. Bielska 8,  adres e-mail: biuro@beskidmed.pl

2.Sklep internetowy przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:

 • zawarcia i realizacji umowy sprzedaży (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do ING Banku Śląskiego S.A. („Bank”) w związku z:

 • świadczeniem przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • obsługą i rozliczaniem przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna:
  art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).

 • przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia).
 • w celach marketingowych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia) 

3.Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w celach określonych w ust. 2 lit. b-c następować będzie w związku z istnieniem prawnie uzasadnianego interesu realizowanego przez Sklep internetowy.

4.W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w ust. 2, Pani/Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione przez Sklep internetowy innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być:

 • ING Bank Śląski S.A.
 • Twisto Polska sp. z o.o.  

5.Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres uzasadniony do realizacji celów wskazanych w ust. 2, tj.:

 • Pkt 2 lit a) w celu realizacji niniejszej umowy oraz przez okres wynikający z przysługujących stronom obowiązków i uprawnień w tym roszczeń (w szczególności wynikających z rękojmi i gwarancji związanych z realizacją umowy;
 • Pkt 2 lit b-c) w celu przekazania danych do Banku oraz Twisto Polska sp. z o.o w celu realizacji płatności oraz pośredniczenia w płatności, weryfikacji danych przez okres konieczny do realizacji usług oraz obrony przed roszczeniami.
 • Pkt 2 lit d) w celach marketingowych, do czasu wycofania zgody lub likwidacji konta użytkownika

6.W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Panu/Pani:

 • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, 
 • prawo do ich sprostowania, gdy są niezgodne ze stanem rzeczywistym,
 • prawo do ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych.

7.W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do wycofania takiej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody ani podstawę prawną tego przetwarzania. 

8.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia umowy ze Sklepem internetowym, podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia tej Umowy. 

9.W przypadku, gdy podanie przez Panią/Pana danych osobowych następuje w celu przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. przed zawarciem umowy sprzedaży towaru (lub usługi) nabywanego w Sklepie internetowym, przekazanie tych danych jest warunkiem zawarcia umowy sprzedaży w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności  przyjętym przez Sklep internetowy.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w związku z obsługą i rozliczaniem płatności dokonywanych przez Panią/Pana płatności na rzecz Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych, podanie danych jest wymagane w celu realizacji płatności i przekazania potwierdzenia jej dokonania przez Bank na rzecz Sklepu internetowego.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Banku w celu weryfikacji przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami podanie tych danych jest wymagane w celu umożliwienia realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Bankiem.

W przypadku przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania Pani/Panu dokonania zapłaty ceny za nabyty przez Panią/Pana towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową „Kup z Twisto” i udostępnieniem tej formuły przez Sklep internetowy, podanie tych danych i przetwarzanie ich w tym celu jest wymagane w związku modelem biznesowym prowadzenia działalności przyjętym przez Sklep internetowy i w celu realizacji umowy zawartej pomiędzy Sklepem internetowym a Twisto Polska Sp. z o.o.

10.Organem nadzorczym wobec Sklepu internetowego w zakresie danych osobowych jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Posiada Pani/Pan ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11.Sklep nie będzie przekazywał danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym.

12.Sklep nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu